Articles

magnesiumsulfaat vÃ3Ã3r verwachte vroeggeboorte voor neuroprotectie

nummer 455 (herbevestigd 2020)

Commissie obstetrische praktijk

dit document weerspiegelt opkomende klinische en wetenschappelijke vooruitgang vanaf de datum van uitgifte en is aan verandering onderhevig. De informatie mag niet worden uitgelegd als het dicteren van een exclusieve behandeling of procedure te volgen.

Abstract: Talrijke grote klinische studies hebben het bewijsmateriaal met betrekking tot magnesiumsulfaat, neuroprotection, en vroeggeborenen geëvalueerd. Het Comité voor verloskundige praktijk en de Society for Maternal-Fetal Medicine erkennen dat geen van de individuele studies een voordeel heeft gevonden met betrekking tot hun primaire resultaat. Het beschikbare bewijsmateriaal wijst er echter op dat magnesiumsulfaat dat vóór de verwachte vroege vroeggeboorte wordt gegeven, het risico op hersenverlamming bij overlevende zuigelingen vermindert. Artsen die kiezen om magnesiumsulfaat te gebruiken voor foetale neuroprotectie moeten specifieke richtlijnen ontwikkelen met betrekking tot inclusiecriteria, behandelingsschema ‘ s, gelijktijdige tocolyse en monitoring in overeenstemming met een van de grotere studies.

in de jaren negentig suggereerden observationele studies een verband tussen prenatale blootstelling aan magnesiumsulfaat en minder frequente daaropvolgende neurologische morbiditeiten 1 2 3. Vervolgens zijn verschillende grote gerandomiseerde prospectieve klinische studies uitgevoerd om het nut van magnesiumsulfaat voor foetale en neonatale neuroprotectie te evalueren 4 5 6 7 8 9.

in 1997 rapporteerden onderzoekers over een tussentijdse analyse van 134 vrouwen die deelnamen aan een vierarmige single center trial met magnesiumsulfaat ter preventie van cerebrale parese 4 5. De incidentie van Zuigelingensterfte was niet groter in de neuroprotectiearm, waarbij 57 vrouwen (59 zuigelingen) in premature bevalling vóór 34 weken van de dracht en met cervicale dilatatie groter dan 4 cm werden gerandomiseerd naar magnesiumsulfaat behandeling of placebo behandeling. De totale Zuigelingensterfte kwam echter vaker voor wanneer deze groep werd gecombineerd met het ongeblindeerde cohort waarin tocolyse van magnesiumsulfaat werd vergeleken met andere tocolytische middelen. De werving voor het onderzoek werd vanwege deze resultaten stopgezet.

in 2003 rapporteerden onderzoekers de resultaten van een multicenter placebogecontroleerd onderzoek bij 1.062 vrouwen (1.255 zuigelingen) bij wie de bevalling gepland of verwacht werd binnen 24 uur bij minder dan 30 weken zwangerschap, tabel 16. Primaire uitkomsten waren Zuigelingensterfte of cerebrale parese of beide op een gecorrigeerde leeftijd van 2 jaar. Er werden geen significante verminderingen gezien in het optreden van Zuigelingensterfte of hersenverlamming of beide bij behandeling met magnesiumsulfaat. In een secundaire analyse toonden de onderzoekers significant minder frequente “substantiële bruto motorische disfunctie” of overlijden of beide bij de zuigelingen blootgesteld aan magnesiumsulfaat. Substantiële bruto motorische disfunctie wordt gedefinieerd als onvermogen om te lopen zonder hulp.

Eén studie rapporteerde de resultaten van een gerandomiseerd klinisch onderzoek waarin 564 zwangere vrouwen (688 zuigelingen) werden opgenomen vóór 33 weken zwangerschap met een geplande of verwachte bevalling binnen 24 uur tabel 17. Vrouwen werden gerandomiseerd naar behandeling met magnesiumsulfaat of placebo. Het primaire resultaat voor deze studie was kindersterfte of ernstig letsel aan witte stof. De studie evalueerde de resultaten van zuigelingen vóór ziekenhuisontslag en vond geen significante verschillen in totale Zuigelingensterfte of ernstig letsel aan witte stof of beide tussen de behandeling met magnesiumsulfaat en de placebogroep 7. In een follow-up evaluatie van 2 jaar vonden deze onderzoekers geen statistisch significante verminderingen van hersenverlamming of overlijden of beide, maar wel significante verminderingen van overlijden of “grove motorische disfunctie” of beide en overlijden of “motorische of cognitieve disfunctie” of beide bij behandeling met magnesiumsulfaat 9.

onderzoekers publiceerden resultaten van een multicenter studie met 2.241 vrouwen met een dreigend risico voor de bevalling vóór 32 weken van de dracht, waarbij vrouwen werden gerandomiseerd naar magnesiumsulfaat behandeling of placebo behandelingsgroepen Tabel 18. Het primaire resultaat was een totaal van doodgeboorte of kindersterfte na 1 jaar of matige tot ernstige cerebrale parese na of langer dan 2 jaar. Er was geen significante afname van het primaire resultaat bij behandeling met magnesiumsulfaat. Er was een vermindering van matige tot ernstige cerebrale parese in de groep die behandeld werd met magnesiumsulfaat, en in een secundaire analyse was er een vermindering van de algehele cerebrale parese in de groep die behandeld werd met magnesiumsulfaat (4,2% in vergelijking met 7,3%, P=0,004).

een recente meta-analyse bracht de resultaten van de klinische studies van magnesiumsulfaat voor neuroprotectie samen 10. Het bundelen van de resultaten van de beschikbare klinische studies met magnesiumsulfaat voor neuroprotectie suggereert dat prenatale toediening van magnesiumsulfaat het optreden van hersenverlamming vermindert wanneer het met neuroprotectieve intentie wordt gegeven (relatief risico , 0,71; 95% betrouwbaarheidsinterval , 0,55–0,91). Evenzo suggereerde de meta-analyse dat magnesiumsulfaat, toegediend met neuroprotectieve Intentie, het totale aantal sterfgevallen en hersenverlamming verminderde (samenvatting RR, 0,85; 95% BI, 0,74–0,98). De resultaten van deze meta-analyse duidden niet op enig effect op foetale of Zuigelingensterfte met magnesiumsulfaat therapie (samenvatting RR, 0,95; 95% BI, 0,80–1,12). Twee daaropvolgende meta-analyses van een soortgelijk ontwerp hebben deze resultaten bevestigd 11 12.

geen van de bovengenoemde studies toonde significante zwangerschapsverlenging aan wanneer magnesiumsulfaat werd gegeven voor neuroprotectie. Hoewel kleine maternale complicaties vaker voorkwamen met magnesiumsulfaat in de drie grote studies, kwamen ernstige maternale complicaties (bijv. overlijden, hartstilstand en respiratoir falen) niet vaker voor in deze studies of bij meta-analyse 6 7 8 10.

hoewel het doel van elk van de drie grote gerandomiseerde klinische studies was om het effect van de behandeling met magnesiumsulfaat op de neurologische ontwikkelingsresultaten en de dood te evalueren, wordt de vergelijking bemoeilijkt door verschillen in inclusie-en uitsluitingscriteria, bestudeerde populaties, magnesiumsulfaat-regimes, zwangerschapsduur met behandeling en resultaten die tussen de studies werden bestudeerd.

Het Comité voor obstetrische praktijk en de Society for Maternal-Fetal Medicine erkennen dat geen van de individuele onderzoeken een voordeel heeft gevonden met betrekking tot hun primaire resultaat. Het beschikbare bewijsmateriaal wijst er echter op dat magnesiumsulfaat dat vóór de verwachte vroege vroeggeboorte wordt gegeven, het risico op hersenverlamming bij overlevende zuigelingen vermindert. Artsen die ervoor kiezen magnesiumsulfaat te gebruiken voor foetale neuroprotectie dienen specifieke richtlijnen te ontwikkelen met betrekking tot inclusie criteria, behandelingsschema ‘ s, gelijktijdige tocolyse en monitoring in overeenstemming met een van de grotere studies tabel 1 6 7 8.

Tabel 1.

inclusiecriteria, behandelingsschema ’s en gelijktijdige tocolyse van grote onderzoeken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *